Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Bazylice w Przeworsku

Termin „Akcja katolicka” po raz pierwszy użył w 1903 r. Papież Pius X. Jednak za faktycznego ojca Akcji Katolickiej uchodzi papież Pius XI, zwany „papieżem Akcji Katolickiej”. To właściwie jego encyklika Urbi arcano Dei z 23 XII 1922 r. dała formalny początek Akcji Katolickiej.

W 1930 r. decyzję utworzenia Akcji Katolickiej w Polsce podjęła Konferencja Episkopatu. Na patrona stowarzyszenia wybrano św. Wojciecha, a świętem patronalnym stała się Uroczystość Chrystusa Króla. Wielką zasługą Akcji Katolickiej okresu międzywojennego jest ożywienie laikatu w Polsce. Po wojnie dekretem władz komunistycznych z 1948 roku Akcja Katolicka została rozwiązana. W 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał polskich biskupów do reaktywowania tego stowarzyszenia w Kościele. W 1995 r. nasz Episkopat powołuje Akcję Katolicką. Abp. Józef Michalik czyni to 16 grudnia tegoż roku w naszej Archidiecezji Przemyskiej. Po dwuletnim okresie formacji dekretem powołuje do życia Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej w tym oddział przy Parafii Ducha Św. w Przeworsku. Asystentem został ks. dr Stanisław Szałankiewicz, zaś prezesem Marian Siłuch.

Ze Statutu Akcji Katolickiej w Polsce.

„Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swój cel poprzez:
pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego oraz kulturalnego i przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej.”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Bazylice liczy obecnie 25 osób. Kieruje nim pani prezes Maria Malec. Asystentem jest od początku, czyli od 1997 roku ks. prałat Stanisław Szałankiewicz.

Priorytetem działalności w oddziale jest praca formacyjna: comiesięczne spotkania, dni skupienia, pielgrzymki oraz osobisty kontakt każdego z członków stowarzyszenia z Biblią, prasą i książką katolicką.

Ta formacja jest źródłem aktywności na rzecz wspólnoty parafialnej. Oto niektóre z ważniejszych działań: festyny ewangelizacyjno-charytatywne, kwesty na rzecz ubogich rodzin w parafii, prowadzenie biblioteki parafialnej i sklepiku, redagowanie i wydawanie gazetki parafialnej, organizacja pielgrzymek do sanktuariów maryjnych.

Parafialny oddział Akcji Katolickiej uczestniczy we wszystkich uroczystościach patriotycznych i religijnych w parafii i w mieście. Bierze udział w obsłudze liturgicznej Mszy Świętych oraz ważniejszych świąt w roku kościelnym. Współpracuje z Radą Parafialną i wszystkimi grupami przykościelnymi w Bazylice.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb