Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zgodnie ze swym statutem posiada osobowość prawną.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej i miłości Ojczyzny.

2. Pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości:
– nauki Kościoła, szczególnie katolickich zasad wychowania i katolickiej nauki społecznej,
– polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego,

3. Kształtowania u wychowawców i młodzieży postaw zgodnych z powyższymi wartościami,

4. Upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich,

5. Oddziaływanie na wszelkie środowiska i instytucje publiczne tak, by nie działały sprzecznie z nauczaniem Kościoła,

6. Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.

KSW w Przeworsku jest kołem zrzeszającym grono kilkunastu nauczycieli – ludzi dobrej woli – nie tylko emerytów, ale także nauczycieli czynnych, w tym kilku dyrektorów szkół.
W Przeworsku nasze Stowarzyszenie oficjalnie znane jest już od 10 lat. Nasza „firmowa” pieczątka: „Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców przy Bazylice Świętego Ducha w Przeworsku” informuje, że opiekunami duchowymi są księża z Bazyliki Kolegiackiej aprobowani przez Księdza Proboszcza – dr Stanisława Szałankiewicza.

W początkach naszej działalności mieliśmy własne lokale, gdzie odbywały się spotkania członków KSW i praca z młodzieżą. Pierwszy lokal znajdował się w Miejskie Bibliotece Publicznej w Przeworsku, a później otrzymaliśmy pomieszczenia w budynku Przedszkola nr 2 w parku. Od 2006 roku zgodnie z potrzebami miasta nasza siedziba została przeznaczona do użytku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od tego czasu nie mamy już własnego lokalu, ale gościnnie przygarnęły nas Siostry Miłosierdzia i tu co miesiąc gromadziliśmy się na modlitwie i formacji duchowej rozważając nauczanie Jana Pawła II zawarte w encyklikach. Dziękujemy za te spotkania s. Dyrektor Sabinie Zelek, która od wakacji 2008 roku pracuje w Krakowie. W 10 – letniej kadencji KSW podejmowaliśmy różne formy pracy. Była to praca z młodzieżą: Misteria Bożonarodzeniowe, wyjazdy z programami artystycznymi, wycieczki, dni skupienia, korepetycje itp.

Bardzo istotną formą patriotycznej działalności KSW są kolejne edycje Przeworskiego Forum Wychowawczego. Te sesje popularnonaukowe przy udziale wybitnych wykładowców gromadziły liczne grona nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców.

TYTUŁY I PROGRAMY OD I DO VIII FORUM:

„W wychowaniu chodzi głównie o to,
ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem –
o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał”.

Jan Paweł II

I Przeworskie Forum Wychowawcze
26 lutego 26 lutego 1999 rok

PROGRAM:

– Powitanie
– Wprowadzenie – mgr Władysław Rusin – Kurator Oświaty w Rzeszowie
– Referat „Współpraca rodziny, szkoły i kościoła w wychowaniu dzieci i młodzieży” mgr Alfreda Łoboda – Wicekurator Oświaty w Rzeszowie
– Referat „Etyka zawodu nauczycielskiego” – mgr Grzegorz Napiórkowski Przewodniczący Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauczycieli
– Referat „Sługa Boża Anna Jenke – wzór nauczyciela i wychowawcy” – dr Bernadeta Lipian
– Dyskusja na temat referatów i wokół programów wychowawczych

II Przeworskie Forum Wychowawcze
24 lutego 2000 rok

PROGRAM:

– Powitanie
– Wprowadzenie – mgr Władysław Rusin – Kurator Oświaty w Rzeszowie
– Wykład: „Co to znaczy katolickie wychowanie?” – mgr Arkadiusz Robaczewski – Dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej
– Wykład „Czy tradycyjne wychowanie niweczy wolność?”
– mgr Barbara Kiereś – wykładowca Instytutu Edukacji Narodowej
– Wykład: „Zagrożenia płynące ze współczesnego rozumienia wolności – narkotyki, alkoholizm, sekty” – mgr Antoni Leśniak – wykładowca Instytutu Edukacji Narodowej
– Dyskusja na temat wykładów i problematyki wychowawczej

III Przeworskie Forum Wychowawcze
pod hasłem „Wychowywać, ale jak?”
22 marca 2001 roku

PROGRAM:

-Wykład: „Wychowanie ku wartościom” – ks. dr Tadeusz Kocór Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej;
-Wykład: „Programy wychowawcze w zreformowanej szkole” – mgr Jerzy Malinowski – Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;
-Wymiana doświadczeń wychowawczych – dyskusja

IV Przeworskie Forum Wychowawcze
16 marca 2002 rok

PROGRAM:

– Powitanie
– „Poetyckie refleksje wielkopostne – program słownomuzyczny w wykonaniu „Miłośników Słowa” – grupy młodzieży współpracującej z KSW
– Wprowadzenie: „Potrzeba powrotu do źródeł chrześcijańskiej pedagogiki w szkole i w domu” – mgr Jerzy Malinowski – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
– Referat „Aktualność intuicji pedagogicznej Sługi Bożego Ks. Bronisława Markiewicza we współczesnej szkole – Ks. mgr Dariusz Wilk – dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Krośnie
– Referat: „Sługa Boża Anna Jenke aktualnym wzorem nauczyciela i wychowawcy” – s. dr Bernadeta Lipian
– Referat: „Aktualne działania Rządu w sprawie Oświaty” – Pani Poseł Ewa Kantor – Klub Parlamentarny Ligi Polskich Rodzin – Członek Sejmowej Komisji Edukacji Młodzieży i Sportu
– Dyskusja

V Przeworskie Forum Wychowawcze
27 maja 2003 rok

PROGRAM:

– Powitanie i wprowadzenie: „Myśląc Ojczyzna…” – program artystyczny w wykonaniu młodzieży
– Wykład: „Kryzys kultury europejskiej” – prof. dr hab. Bolesław Fleszar
– Wykład: „Szkoła w czasach młodości Karola Wojtyły” – prof. dr hab. Gustaw Ostasz
– Wykład: „Urzeczywistnianie patriotyzmu w domu i szkole” – mgr Teresa Król red. naczelny „Wychowawcy”
– Dyskusja z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty
Promocja czasopisma „Wychowawca” oraz publikacji wydawnictwa „Rubikon”


VI Przeworskie Forum Wychowawcze
26 maja 2004 roku

PROGRAM:

– Wykład Ojca Leona Knabita OSB – „Wychowanie do pracy”
– Spotkanie autorskie i promocja książek O. Leona. Dyskusja. Spotkanie z Autorem w Księgarni „ATLAS” (ul. Jagiellońska 2) – podpisywanie książek
– Jubileuszowe Spotkanie Autorskie z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich O. Leona Knabita i 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II – sala widowiskowa MOK w Przeworsku
– Msza święta pod przewodnictwem Ojca Leona w Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się
w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym
wspólne dobro – Ojczyznę”

Jan Paweł II

VII Przeworskie Forum Wychowawcze
29 listopada 2005 roku

PROGRAM:

-Msza święta – Kaplica sióstr Miłosierdzia
-Urząd Miasta: Powitanie i wprowadzenie
-Wykłady „Jan Paweł II – świadek miłości Ojczyzny i Narodu” – ks. mgr Jan Częczek
-„Pamięci nauczycieli tajnego nauczania w Przeworsku i na ziemi przeworskiej 1939-1944” – wspomnienie: mgr Elżbieta Taborska
-Dyskusja

„Czuję się odpowiedzialny za to wielkie,
wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska.
To imię nas wszystkich określa.
To imię nas wszystkich zobowiązuje.
To imię nas wszystkich kosztuje”

Jan Paweł II

VIII Przeworskie Forum Wychowawcze
26 stycznia 2007 rok

PROGRAM:

-Występ grupy wokalno-teatralnej „Feniks” z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy
-Otwarcie Forum
-Wystąpienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie mgr Macieja Karasińskiego
-Wykład inauguracyjny: „Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – ks. mgr Jan Częczek
-„Wojewódzki Program Edukacji Patriotycznej” – Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – mgr Alina Pieniążek
-Przykłady dobrej praktyki w zakresie edukacji patriotycznej w szkołach – prezentacje multimedialne
-Dyskusja

Serdecznie zapraszamy na spotkania członków KSW, które będziemy dalej kontynuować w Kaplicy i świetlicy Sióstr Miłosierdzia w każdy pierwszy wtorek miesiąca. O godz. 18:00 Msza Św., a później spotkanie w świetlicy.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb