Dzieci Maryi

Początki Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej św. Katarzynie Laboure z18/19 lipca 1830r… Jest dla nas szczególną radością i chlubą, że powstało na wyraźne życzenie Matki Bożej, Katarzyna tak to relacjonuje spowiednikowi : Matka Najświętsza chce by Ksiądz zapoczątkował Stowarzyszenie, któremu przyrzeka wiele łask. Będzie to stowarzyszenie Dzieci Maryi.
Założenie Stowarzyszenia zostaje powierzone Zgromadzeniom Wincentyńskim, pracującym wśród ubogich. Matka Boża pragnęła, by najuboższa młodzież mogła się spotykać i otrzymywać formację chrześcijańską (ze szczególnym akcentem na maryjność), ale także ogólnoludzką – by umiała żyć prawdziwe i po chrześcijańsku.

Rozwój Stowarzyszenia w świecie

W 1931 r. liczba członków stowarzyszenia przekroczyła milion. Już w pierwszych dziesięcioleciach istnienia Stowarzyszenia Dzieci Maryi uczestniczyły w tzw. misjach dzielnicowych, prowadziły też ożywioną działalność społeczną i charytatywną: ośrodki dla dzieci z ulicy, kursy zawodowe, kasy emerytalne… Warto też wspomnieć, że pierwsze w świecie związki zawodowe kobiet zostały założone prze szarytkę i kilka członkiń Stowarzyszenia. Powstają też ośrodki sportowe – wychowanie fizyczne okazuje się skutecznym sposobem dotarcia z Ewangelią do dzieci ulicy. W 1968 Stowarzyszenie we Francji postanawia przyjąć nazwę – „Młodzież Maryjna”.

W 1988 r. podjęto pierwszą próbę spisania statutu międzynarodowego, dostosowanego do obecnych czasów i aktualnej sytuacji Młodzieży Maryjnej. Problemem, który trzeba było uwzględnić przy opracowaniu statutu, było zróżnicowanie wiekowe członków w poszczególnych krajach. W różnych krajach przyjmowano różne nazwy Stowarzyszenia: Młodzież Maryjna, Wincentyńska Młodzież Maryjna, Wincentyński Ruch Maryjny, Stowarzyszenie Dzieci Maryi, Stowarzyszenie Dzieci Maryi Niepokalanej….. Problem ten rozwiązano dopiero w ostatnich latach, przyjmując, iż oficjalna nazwa Stowarzyszenia na płaszczyźnie międzynarodowej brzmi: Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, przy czym zastrzeżono, iż poszczególne kraje mogą stosować na płaszczyźnie krajowej swoje dotychczasowe nazwy.
Na podstawie sondażu przeprowadzonego podczas Forum O. Generał wybrał tymczasową Radę Generalną Stowarzyszenia, wraz z którą opracował międzynarodowy statut Stowarzyszenia, zatwierdzony 2 lutego 1999 r. przez Stolicę Apostolską.

We wrześniu 1999 r. w Madrycie rozpoczął działalność Międzynarodowy Sekretariat Stowarzyszenia, mający na celu zapewnienie łączności i koordynacji Młodzieży Maryjnej na całym świecie oraz przekazywanie poszczególnym krajom bieżących informacji i materiałów formacyjnych.
Dziś Stowarzyszenie działa w ok. 50 krajach Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Trudno podać całkowitą liczbę członków- szacuje się ją na ok. 200 000. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Papieskiej Radzie ds. Świeckich.

Stowarzyszenie w Przeworsku

Orędzie Maryi rozprzestrzeniło się na cały świat. Już w 1873 r. , a więc 43 lata po objawieniach, dotarło do Przeworska. Od tamtego roku , z niewielkimi tylko przerwami , Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej istnieje i działa w Przeworsku. Dawniej Stowarzyszenie skupiało tylko dziewczęta: obecnie także chłopców. Większość członków stanowią uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na trzy grupy wiekowe: zewnętrznym znakiem rozpoznawczym przynależności do poszczególnych grup jest kolor wstążki, na której nosi się Cudowny Medalik: różowy dla najmłodszych, później zielony, wreszcie niebieski. Młodzież otrzymuje Medal podczas specjalnej uroczystości, po akcie oddania się Matce Bożej.

Członkowie spotykają się regularnie (co tydzień) w małych grupach – w salce obok Domu Pomocy. Organizowane są spotkania krajowe, prowincjonalne, rekolekcje- również wakacyjne, kursy dla animatorów i inne spotkania formacyjne dla ogółu członków. Kładziemy szczególny nacisk na problemy formacji młodzieży tym bardziej, że mamy świadomość, iż w obecnych czasach wiele rodzin nie spełnia należycie zadania wychowania religijnego dzieci. Pragniemy by młodzież nawiązała głęboką więź z Maryją – Matką i Przewodniczką na drodze życia oraz Wzorem miłości, czystości i pokory. Uczymy też zaangażowania w szeroko rozumianą służbę ubogim (np. odwiedziny chorych w szpitalach, pomoc osobom starszym, zbieranie darów na święta dla ubogich i inne).

Świętem patronalnym jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia. Zawołanie członków Stowarzyszenia brzmi: „Cześć Maryi! –Cześć Niepokalanej”. Łączy nas też modlitwa wyryta na Medaliku: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb